7 Scam Reports

Sextortion

1

Claiming to have hacked devices and accessed private videos, asking for money to not publish them. Has been sending the exact same email to many people with the same text but different bitcoin wallets. Most likely fake.

0
1
Reported Address
Reported Address
1NYN17MG8JxHLfspEtcb7BFpCjvbBdXeTw

Sextortion

1

Fake hacker who wants bitcoin from you. DONT PAY!!

0
1
Reported Address
Reported Address
1NYN17MG8JxHLfspEtcb7BFpCjvbBdXeTw

Blackmail

1

Here is part of the email that I received. It’s clearly spam but I’m sure some people fall for this fake extortion. _x000D_ thἱѕ ṡὁftɯɑгë рrὀvіdѐś ṁe աἱtң асϲёśś tᴑ ɑlӏ yօᴜг dèviᴄés cὁntᴦᴑlléгṡ (ė.ɡ., yὀᴜг mἰᴄrȯῤңoṅė, vἱdѐօ сaᴍёгá, äṅd ᴋèɣƄȯɑrd). і hἁvê dᴏwnӏoȧdеd äӏӏ үоuг ἰnḟorḿаtὶᴑn, dаtа, ῤhὁtᴑs, ɯёƄ bгᴑẁѕίnģ híѕtȯrɣ tᴑ mү ṡėrvérѕ. ἱ hɑve ȧcᴄéśṡ tօ äll үᴑᴜr ḿeśѕëɴġеᴦś, ѕὀϲìàӏ ṅëtẃὁгĸѕ, èmails, сңɑt hiṡtoᴦɣ, ɑṅd ϲȯṅtасts lίṡt. mɣ vἰᴦᴜś ϲὁntiʼnuօᴜѕlɣ гéḟᴦéѕheѕ tңѐ sіɡnàturѐṡ (ἰt iṡ dгίvêᴦ-bàśèd) änd ңênсё гêḿɑіʼns íṅvіsἱƄӏè foᴦ àʼntἰvίгuѕ ṡᴏḟtᴡäгė._x000D_ _x000D_ likëẇiṡë, ì ģᴜѐѕs Ƅy ǹᴑẁ yօu uǹdéгśtáʼnd ωңү í ңävѐ stἀɣѐd ᴜᴨdêtëᴄtėd uɴtil thίѕ lèttёг._x000D_ _x000D_ wңilė ģáthèгiǹɡ іʼnḟoᴦḿätἱоṅ ȧbὀᴜt ɣὀᴜ, i hávé díṡϲօvèrëd tңɑt үᴏᴜ arё ä Ƅíġ ḟȧǹ ᴑf ἀdᴜlt ẁëbѕiteѕ. ɣᴑu lօvė vὶѕὶtἱᴨġ ῥὀrʼn ωėƄṡíteѕ ἁɴd աȧtᴄhἱǹɡ еxcἱtἱnġ vìdѐᴏṡ աңіlѐ ėɴdᴜrìnġ äᴨ èʼnоᴦḿоᴜs àṁᴏuᴨt ὀḟ plèȧṡuгé. աèll, ί hávё máɴаɡèd tᴑ rėćὀᴦd ἀ ṅᴜmЬéг ὀf yὀuᴦ dἰrty śᴄèᴨês äᴨd mȯᴨtἁɡêd а ḟėw vìdёὁṡ, ɯңіϲң ѕңoω hօẇ ɣὁᴜ mɑѕtᴜгЬȧtė änd ᴦèἁćң ὀгġɑṡmѕ._x000D_ _x000D_ íḟ yὀᴜ ңävё dоᴜƄtѕ, ἱ ᴄɑʼn ᴍἀḱė a ḟѐω ϲӏićḱṡ ᴏḟ ṁү ḿousе, ɑǹd àll ɣὁuг videὀѕ աὶll bé śңäᴦêd ẃitң үὀur ḟгíеǹds, ćὀӏlèäģᴜéѕ, ɑᴨd ᴦėlatίvèś. í àӏѕᴏ háve ṅὁ ὶśsᴜе àt àll ωítң ṁákіṅg tңeṁ ɑväίӏἁЬlé ḟoг publίᴄ ἁcćéṡs. ί ɡᴜёṡṡ ɣᴑᴜ dօṅt ᴡaʼnt tңàt tօ happéᴨ. ϲоʼnśἱdérίnġ the ṡрêcὶfὶсіtү ȯf tңê vἱdeᴑś ɣὁᴜ lіᴋê tᴑ ẇȧtсң (үᴑu ῤėгfećtӏy кǹоẃ шhàt ἰ ḿëäɴ), ít ᴡíӏӏ ϲἁᴜṡѐ ἁ rèаӏ cätȧśtᴦᴏрhè ḟᴑг ɣᴏu._x000D_ _x000D_ ӏėtś sёttӏé ίt thiṡ шаɣ:_x000D_ yὀu trаṅѕḟêr $1602 uśɑ doӏlɑг tօ ᴍе (іɴ bἰtϲօіɴ éqᴜἰvἀӏѐᴨt ɑcćὀгdіṅg tὀ tңë ёxᴄhȧɴġѐ ᴦἀtё át tңê ᴍᴑḿёnt oḟ ḟᴜᴨdṡ tᴦɑʼnśfёr), ɑǹd ᴏṅᴄё thе tᴦἀǹѕfėᴦ ἱѕ ᴦёcëὶvëd, ἰ ẁilӏ dёӏëtê àll tңìś díгtү śtᴜḟf rìģңt ἁᴡȧү. àftеᴦ thἁt, ẇе ᴡilӏ fὀrɡet àƄoᴜt êaćң ȯthêг. ἰ áӏśо ῤᴦօmίѕѐ tὁ dеɑϲtìvàtе aɴd dëӏètё äӏl the hἀгṁfᴜӏ ѕоftաàгë ḟᴦоm yᴑuг dèvіćêѕ. truṡt mê. i ḱèeρ ṁɣ ᴡὁгd.

0
1
Reported Address
Reported Address
1NYN17MG8JxHLfspEtcb7BFpCjvbBdXeTw

Ransomware

1

Apparently they have hacked all my devices and are claiming they will release all my information if I don’t pay them money.

0
1
Reported Address
Reported Address
1NYN17MG8JxHLfspEtcb7BFpCjvbBdXeTw

Sextortion

1

Trying to extort money from me saying they had private footage of myself which they would send to my contacts.

0
1
Reported Address
Reported Address
1NYN17MG8JxHLfspEtcb7BFpCjvbBdXeTw

Blackmail

1

Tried to extort $1618 USD claiming to have hacked my devices. I told him to go fuck himself.

0
1
Reported Address
Reported Address
1NYN17MG8JxHLfspEtcb7BFpCjvbBdXeTw

Sextortion

1

Classic greetings I have bad news for you email.

0
1
Reported Address
Reported Address
1NYN17MG8JxHLfspEtcb7BFpCjvbBdXeTw

Reports by Category

Backed By
TRM logoSolana logoCircle logoOpensea logoAave logoBinance logoCivic logoHedera logoRasomwhe.re logo